Ngày 09/8/2019 Sở GDĐT ra công văn số 562/SGDĐT-CTTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh

Sở GDĐT đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành phố, các đơn vị trực thuộc triển khai "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9/2019" theo nội dung của công văn số 562/SGDĐT-CTTT.