Dự án GNI trang cấp thêm chăn mùa đông và ghế cho học sinh của trường , giúp các bé đảm bảo chương trình dạy học và ăn bán trú.

Dự án GNI trang cấp thêm chăn mùa đông và ghế cho học sinh của trường , giúp các bé đảm bảo chương trình dạy học và ăn bán trú.